Kunniakierroksen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Urheiluliitto ry (0202318-5)
Valimotie 10, 00380 Helsinki

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Urheiluliitto ry
Valimotie 10, 00380 Helsinki
kunniakierros@sul.fi
Puh. 050 329 9439 (SUL)

3. Rekisterin nimi

Suomen Urheiluliiton kunniakierrosrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste

Kunniakierros on Suomen Urheiluliiton ja sen jäsenseurojen varainkeruukampanja. Kampanjan toiminta perustuu jäsenseurojen jäsenten osallistumiseen ja heidän mukaan kutsumiensa tukijoiden (yksityiset, yritykset) suostumukseen. Suostumus annetaan suullisesti tai sähköisesti, jonka yhteydessä tukijan yhteystiedot tallennetaan rekisteriin.

5. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen tai seuran ja jäsenen välisen jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Henkilötietoja käsitellään ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, kuten:
  • Varainkeruutoiminnan toteuttaminen
  • Käyttäjätunnusten luominen järjestelmään
  • Käyttäjän keräystilastojen ylläpito
  • Kampanjan vuosittaisen osallistujarekisterin hallinta
  • Sähköinen viestintä

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  • Reskisteröidyn nimi, postiosoite ja sähköpostiosoite
  • Tarvittavat tiedot rekisteröidyn suostumuksesta, avustussuhteesta tai muusta asiallisesta yhteydestä
  • Muut rekisteröidyn suostumuksella saadut tiedot (esim. käyttäjäprofiilissa)
  • Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja/tai muu mahdollinen yksilöivä tunnus
  • Demografiatiedot (äidinkieli)

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään mobiilisovelluksen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla, tai rekisterin käsittelijän (pääkäyttäjä) tai toimihenkilön (seura) syöttäminä.

8. Tietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Seurojen toimihenkilöt, joiden tehtävien toteuttamiseksi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjän työntekijöiden lisäksi tietoja voivat käsitellä myös kolmannet osapuolet, joille rekisterinpitäjä on ulkoistanut henkilötietojen käsittelyn voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tällöin rekisterinpitäjä takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja iklmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.

Sivujen ja mobiilisovelluksen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän nimeämillä henkilöillä (työsuhteen tai siihen rinnastettavan suhteen perusteella), joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekisterin tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään. Rekisteristä suoritetaan säännöllinen varmuuskopiointi.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä rekisteröidyille. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.